UPUTA PREDAVAČIMA

Svi zainteresirani referenti trebaju dostaviti organizatoru puni naziv referata te njegov sažetak obima jedne stranice formata A4 (oko 500 riječi) najkasnije do 1. kolovoza 2003. god. Sažeci se mogu dostaviti poštom u pisanoj formi ili poslati e-mailom na adresu info@torpedo150rijeka.org. Sažetci mogu biti na hrvatskom ili engleskom jeziku. Znanstveni odbor će u najkraćem roku (8 dana) obavijestiti referente je li im referat prihvaćen za izlaganje na Konferenciji ili je uvršten u poster sekciju. Prihvaćene referate referenti trebaju donijeti na Konferenciju i predati organizatoru u pisanom obliku ili na nekom računalnome mediju (disketa, CD i slično).

Referati moraju biti minimalnog obima 8 stranica A4 i maksimalnog obima 16 stranica formata A4. Referati trebaju biti opremljeni stručnom i znanstvenom aparaturom (literatura, izvori, bilješke i sl.). Svi referati koje organizator dobije od autora bit će tiskani nakon Konferencije u posebnom Zborniku radova.. Svaki referent besplatno će dobiti jedan primjerak Zbornika radova. U slučaju većeg broja referata, koji se ne mogu izložiti u raspoloživom vremenu trajanja Konferencije, nekim će se referentima predložiti da svoju temu izlože u obliku postera (poster formata 70x100 cm). Njihovi referati biti će također uvršten u Zbornik radova.
Svi sažetci referata biti će objavljeni na web stranici www.torpedo150rijeka.org prije početka rada Konferencije.

Za svaki referat predviđeno je izlaganje od najdulje 10 minuta te 5 minuta diskusije i pitanja.
Svim referentima će biti na raspolaganju LCD projektor s računalom (Power point i sl.), dijaprojektor i grafoskop. Predavanja se mogu izlagati na hrvatskom i engleskom jeziku. Predavanja na hrvatskom jeziku biti će prevođena na engleski jezik. Diskusije na hrvatskom jeziku također biti će prevođene na engleski jezik.